Navigation

Generalforsamling

Vejen Skakforening


Generalforsamling


I overensstemmelse med foreningens vedtægter indkaldes der til ordinær generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i spillelokalet

Pavillionen, lokale P 13
Baungårdsvej 2
6600 Vejen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af
  1. Formand (lige årstal) eller kassereren (ulige årstal)
  2. 1 (lige årstal) eller 2 (ulige årstal) bestyrelsesmedlemmer
  3. 1 bestyrelsessuppleant
  4. 1 revisor
  5. 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt
Under punkt 5 foreslår bestyrelsen

NEDLÆGGELSE AF VEJEN SKAKFORENINGEN.Begrundelsen er, at at foreningen nu er nede på 10 medlemmer, hvoraf kun 5-7 er aktive. Flere af de aktive har desuden tilkendegivet, at de ikke fortsætter i foreningen til næste år.
I følge foreningens vedtægter §6 kan foreningen ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer ønsker dens beståen. Hvis dette er tilfældet, så opfordres disse til at møde op på generalforsamlingen og tilkendegive dette (og overtage de poster i bestyrelsen, der bliver ledige pga. medlemsafgang).
Hvis forslaget vedtages, så træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af foreningens midler. Bestyrelsen ser følgende muligheder: Pengene kan gives til enten Dansk Skakunion, til den lokale hovedkreds (4hk) eller til en lokal forening. Foreningens udstyr (brikker, ure mm.) fordeles mellem interesserede medlemmer.


Referat

1. Valg af dirigent
Finn Erik Nielsen valgt

2. Valg af referent
Jan Leffers valgt

3. Formandens beretning
Formandens beregning blev enstemmigt godkendt

4. Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med mindre ændringer: Foreningen nedlægges gradvist. Foreningens midler, både bankindeståender og materialer, reserveres til et forsøg på at etablere en ny forening. Kassereren bemyndiges til at overføre midlerne til en sådan ny forening, og til at dække rimelige udgifter i forbindelse med forsøget på at etablere en ny forening.

I tilfælde af, at det ikke lykkedes at etablere en ny forening, så overføres forenings midler til Dansk Skakunions Støtteforening.

Der var enighed om følgende plan for afviklingen:
Straks:
Alle opkrævninger af kontingent standses. Foreningen frameldes NETS.
Inden august:
Stillingtagen til framelding ved kommunen mht. lokaler mm.
I løbet af det næste år:
Medlemmerne frameldes DSU (de, der ikke allerede har bedt om at blive udmeldt)
Hjemmesiden nedlægges
Alle andre aktiviteter standser (eller overføres til den nye forening)
Foreningens midler overføres til en eventuelt ny forening eller til Dansk Skakunions Støtteforening
Alle aktiviteter standser (eller overføres til den nye forening)

6. Fastsættelse af kontingent
Punktet udgår pga. vedtagelsen under punkt 5

7. Valg
Sven Erik Jensen valgt til formand, med henblik på at etablere en ny forening. Da foreningen er under afvikling blev der ikke valgt en ny bestyrelse.
Jan Leffers fortsætter midlertidigt som kasserer indtil foreningen er afviklet eller aktiviteterne er overført til en ny forening.


8. Eventuelt
Intet at diskutere under dette punkt
Siden dannet på: 0.25 sekunder
81,970 Unikke besøg